strategic

Saturday, 11 June 2011

perancangan strategik sekolah dan KPI : contoh proses utama

Contoh proses perancangan strategik di sekolah lengkap dengan KPI

MUHAMMAD BUSTAMAN HJ ABDUL MANAF

Pensyarah Kanan DG52

IAB KPM
mbustaman@iab.edy.my
199890524

Pra Perancangan


FASA 2 : HALATUJU : MANDAT, MISI, VISI, NILAI DAN PIAGAM PELANGGAN


1.1 MANDAT KERAJAAN

Mandat Kerajaan menjadi tempat mula proses pembinaan strategik organisasi awam. Ia berbeza dengan organisasi swasta dimana Visi organisasi menjadi titik mula atau kemuncak outcomes bila membina KPI dan sasaran prestasiorganisasi.
Kamus Dewan- DBP (2005) telah mendefinisikan mandat seperti berikut:
1. Amanah yang diberikan oleh orang ramai.
2. Kuasa yang diberikan oleh oleh pihak yang lebih tinggi.
3. Surat kuasa, surat perintah
4. Kuasa yang diberikan untuk mentadbir

Mandat kerajaan ini wajib difahami, didokong dan tentukan penuh semangat pelaksanaannya bagi setiap kakitangan kerajaan. Ianya meliputi -
1. Akta Pendidikan 1996
2. Misi Nasional dan NKRA
3. Dasar Pendidikan Kebangsaan
4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
5. Arahan-arahan Perbendaharaan
6. MKRA Kementerian Pelajaran Malaysia
7. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
8. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas
9. Pekeliling-Pekeliling Kerajaan
10. Surat Siaran PPD dan JPN

* Nota:
Dalam dokumen Pelan strategik, kedudukan penulisan Mandat Kerajaan adalah teratas. Oleh kerana mandat begitu banyak, cukup meletakkan pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mewakili Akta Pendidikan yang merupakan mandat tertinggi sekali yang peru dipatuhi.

1.3 CONTOH MISI

MISIMembangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti


VISI1.4 CONTOH VISI
sekolah unggul penjana genersi terbilang


1.5 NILAI-NILAI


Baik hati
Berdikari
Hormat-menghormati
Kasih-sayang
Keadilan
Kebebasan
Semangat 1 Malaysia1.6 PIAGAM PELANGGANPIAGAM PELANGGAN
Kami SMK Muhamad Bustaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

PELAJAR:
1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan tiga bulan sebelum peperiksaan.
2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpulkan.
3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam tempoh
tiga minggu selepas tarikh akhir peperiksaan.

STAF/KAKITANGAN
1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder berkaitan
dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari pada tarikh surat
diterima.
2. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya empat kali setahun
3. Semua peruntukan perjalanan diproses dalam masa seminggu selepas borang
dihantar.


IBUBAPA/PENJAGA
1.Segala aduan dan rayuan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh hari.
2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum
dihantar kepada pihak yang berkenaan.
3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan anak mereka seminggu sebelum cuti persekolahan

KOMUNITI
1.Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh 1 hari dari masa aduan

2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder selewat lewatnya tiga hari selepas surat diterima.1.7 FASA 3 : ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI

(Perhatian: Terdapat item analisis yang berdakwat merah adalah merupakan contoh yang salah dan perlu pembetulan tetapi dikekalkan untuk tujuan latihan)

1.7.1 ANALISIS ’SWOC’: PERINGKAT ORGANISASI (MENYELURUH)

KEKUATAN (Berdasarkan 8 Bidang)
S1 Gred Purata Sekolah PMR dan SPM semakinbaik
S2 Pencapaian kokurikulum meningkat sehingga keperingkat
kebangsaan
S3 Masalah disiplin murid di peringkat minima.
S4 Sijil audit tanpa teguran 3 tahun berturut-turut
S5 Layanan kaunter yang cekap dan mesra
S6 Kelengkapan dan kemudahan fizikal telahmencapai tahap
mencukupi.
S7 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazahberpengalaman dan
kompeten

KELEMAHAN(Berdasarkan 8 Bidang)
W1 Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid
W2 Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap
maksimum
W3 Kurang kemandirian murid
W4 Peruntukan untuk pembangunan fizikal dan
pelaksanaan program tidak mencukupi.
W5 Tenaga kerja untuk proses penyelenggaraan
kemudahan fizikal tidak mencukupi.
W6 Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian
membebankan guru
W7 Kekangan masa untuk mengadakan program
permuafakatan
PELUANG(Berdasarkan PEST)

O1 Jalinan hubungan baik dengan institusipendidikan dan badan-
badan korporat dalam negara.
O2 Mendapat pelbagai kemudahan danbantuan dalam bidang ICT
daripada agensi luar
O3 Hubungan baik pemimpin masyarakat dengan sekolah
CABARAN (Berdasarkan PEST)

C1 Pembiayaan kewangan sekolah masih tidak mencukupi.
C2 Pengaruh elemen negatif persekitaran luar
C3 Kebanyakan ibu bapa berpendapatan rendah (kena baiki cara pernyataan walaupn isu betul)1.7.2 ANALISIS SWOC: PERINGKAT BIDANG: (1) KURIKULUM


KEKUATAN
S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah
S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun.
S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM
S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan
sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan
S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan
S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang
S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan


KELEMAHAN
W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu.
W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah
W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen
W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru
W5 Motivasi murid rendah


PELUANG
O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program
peningkatan kurikulum
O2 Kemudahan mengakses internet.
O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan
JabatanCABARAN
C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan sekolah
C2 Masalah pengangkutan (pergi dan balik sekolah)
C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan (baiki cara pernyataan)
C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri
dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG
C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian
akademik murid masih rendah


1.7.3 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (2) KOKURIKULUM

KEKUATAN
S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi/pertandingan
S2 Kemudahan prasarana mencukupi
S3 96.7% guru siswazah terlatih
S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan
S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan
S6 Ada padang dan gelanggang yang baik
S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform
menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform
masing-masing
S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan
tertentu
S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas
S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan
S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti
kokurikulum
KELEMAHAN
W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang
W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluas-
luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi.
W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf
W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran
kekurangan pekerja
W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti
Kokurikulum
W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu
merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap
yang terbaik.
W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti
kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan
duit sendiri.
W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada
satu permainan pada masa yang sama.
W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak
lemah.
W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum
PELUANG
O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar
O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan
anjuran swasta
O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO
O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang
O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira
bagi kemasukan ke IPTA

CABARAN
C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan
C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan
JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah
C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.
C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan
berturutan1.7.4 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (3) HAL EHWAL MURID

KEKUATAN
S1 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited
S2 Pengawas yang berdisiplin dan mantap
S3 Jaga sekolah sentiasa berada dalam kawasan sekolah
S480% pelajar berdisiplin
S5 Program HEM yang berjaya (Pengurusan baik)
S6 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi
S7 Bahan bacaan di Pusat Sumber yang agak lengkap
S8Semangat kerja berpasukan yang tinggi
S9 Mempunyai Bilik Kesihatan yang lengkap

KELEMAHAN
W1 8% guru tidak cekap mengurus pelajar bermasalah
W2 Keceriaan kurang diberi perhatian
W3 20 % murid kurang berdisiplin
W4Program UBK terganggu (Kaunselor selalu tiada di sekolah sering
dipanggil berkursus/ mesyuarat PPD, JPNS)
W5Murid kurang menepati masa
W6Guru menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar murid
sakit

PELUANG
O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS dan PIBG
O2 Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan
anak mereka
O3 Masyarakat sekeliling yang prihatin
O4 NGO yang sering membantu
O5 YB prihatin terhadap sekolah
O6 Hubungan baik dengan komuniti


CABARAN
C1 Ada pusat siber bebas yang dekat dengan sekolah
C2 Sikap ibubapa yang defensif terhadap anak-anak
C4 Pengaruh negatif persekitaran luar
1.7.5 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (4) PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN PENTADBIRAN
PEJABAT


KEKUATAN

S1 Laporan audit tanpa syarat selama 5 tahun
S2 Kerani kewangan cekap dan celik komputer
S3 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk
penyemakan.
S4 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir
S5 85 % penggunaan sistem fail berkesan
S6 Kemudahan alatan serba lengkap
S7 87 % pengedaran surat / edaran sistematik
S8 Sekolah bertaraf PTJ


KELEMAHAN

W1 Peruntukan kewangan terhad
W2 Kekurangan tenaga kerja
W3Kurang dapat memenuhi permintaan stakeholders
dalam masa singkat.
W4 Sudut info diletakkan di lokasi yang kurang sesuai.
W5 Ruang pejabat terhad
PELUANG

O1 Kemudahan fizikal yang mencukupi .
O2 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos,
bank dan JPNS / pejabat kerajaan


CABARAN

C1 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada
KPM
C2 Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan
segera
C3 Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur
kerja pejabat
C5 Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT
Guru terhad

1.7.6 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (5) PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

KEKUATAN
S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kukuh
S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh
S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah
S4 Prasarana sekolah yang selesa
S5 Makmal komputer yang serba lengkap
S6 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh
syarikat swasta yang cekap
S7 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap.
S8 Terdapat kemudahan Dewan, Dewan Kuliah, Surau dan
Astaka.

KELEMAHAN
W1 Kos penyelenggaraan yang tinggi
W2 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi
W3 Kekerapan penyelenggaraan kurang dilakukan
PELUANG
O1 Kewangan PIBG yang kukuh
O2 Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

CABARAN
C1 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan.
C2 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak oleh pihak luar
.
1.7.7 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (6) PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

KEKUATAN
S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat
S2 96.7 % guru adalah siswazah
S3 Lebih 78% guru berpengalaman lebih 10 tahun
S4 Lebih 10% guru penanda kertas
S5 98% guru celik komputer, komited dan bersemangat
S6 Majoriti staf sokongan celik komputer, komited dan mesra
S7 Setiap guru dan staf sokongan berpeluang menghadiri kursus atau
latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

KELEMAHAN
W1 Agihan tugas guru tidak seimbang
W2 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen
W3 P& P terganggu (Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat
atau kursus )
W4 Bilangan guru lelaki kurang
W5 Penguasaan Bahasa Inggeris sebilangan guru Sains &Matematik
dan Teknikal belum memuaskan
W6 Kekangan masa guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran
dan pembelajaran

PELUANG
O1 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah
O2 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan
antara guru-guru sekolah ini dan guru-guru sekolah berhampiranCABARAN
C1Perkembangan ICT yang pesat tidak dapat diikuti oleh sebahagian
guru yang berpengalaman lebih 15 tahun
C2 Ibu bapa kurang mementingkan pendidikan anak-anak.1.7.8 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (7) PERHUBUNGAN LUAR

KEKUATAN
S1 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa
S2 Terdapat padang dan dewan untuk kegunaan komuniti luar
S3 Perpustakaan yang lengkap sebagai pemangkin ilmu kepada
masyarakat setempat.

KELEMAHAN
W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti
W2 Tiada Alumni pelajar.


PELUANG
O1 PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi
menjayakan program sekolah
O2 Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah
berhampiran.
03 Hubungan baik dengan jabatan-jabatan kerajaan dan bukan
kerajaan dalam membantu menjalankan aktiviti sekolah.
04 Hubungan baik dan bantuan daripada IPTS.
05 KPM/JPN memberi sokongan/galakan kepada sekolah.CABARAN
C1 Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya
memandangkan jarak kediaman yang jauh.
C2 Saiz bilik tidak memenuhi keperluan kapasiti komuniti.
C3 Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan.
C4 Sekolah tidak dilengkapi dengan van dan coaster

1.8 FASA 4 :PERKEMBANGAN DARI PROSES DARI ISU STRATEGIK, KRA STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


1.8.1 BIDANG KURIKULUM [ Pengurusan Akademik}

Isu Strategik
KRA (KRA)
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Tahap pencapaian kecemerlangan akademik tidak memuaskan
Peningkatan pencapaian
akademik yang cemerlang
1. Peningkatan kecemerlangan PMR
% pelajar yang lulus semua mata pelajaran
98.3
98.6
99
99.5
100
Peratus pelajar mendapat
semua A
4
6
10
12
15
GPS
3.58
3.0
2.9
2.8
2.7
2. Peningkatan kecemerlangan SPM
% pelajar yang lulus semua mata pelajaran
71.2
73.5
74.0
76.3
78.0
Peratus pelajar mencapai
semua A
5
6
8
11
13
GPS
4.23
4.03
3.99
3.96
3.90
*Untuk sekolah rendah

Peningkatan kelulusan UPSR
% murid yang lulus semua mata pelajaran

Peratus pelajar mencapai
semua A (5A)

GPS1.8.2 : BIDANG KOKURIKULUM

Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Kokurikulum
Tahap pencapaian kokurikulum masih kurang memuaskan
Peningkatan kecemerlangan kokurikulum
1.Peningkatan
pencapaian dalam
sukan dan permainan
Bilangan pasukan yang menjuarai

(i) Peringkat Daerah
(ii) Negeri
(iii) Kebangsaab

2
3
23
3
34
4
45
5
67
7
8

Bilangan pelajar yang mewakili
Peringkat Negeri
Kebangsaan


3
1

4
2
5
3
6
4
7
5

’Ranking’ (Tahap) Kedudukan dalam daerah


2.Peningkatan
pencapaian dalam
badan beruniform

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Daerah :
Johan
Naib Johan
Ketiga

1
1
2
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Negeri :
Johan
Naib Johan
Ketiga

3
0
0
3
0
1
4
1
2
5
2
2
6
3
3

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Kebangsaan :
Johan
Naib Johan
Ketiga

3
0
0
3
0
1
3
0
1
4
1
1
4
1
2
3.Peningkatan
pencapaian dalam
kelab dan persatuan

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Daerah :
Johan
Naib Johan
Ketiga

4
5
3
4
5
4
5
5
5
6
6
5
6
6
6


Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Negeri :
Johan
Naib Johan
Ketiga

0
1
1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Kebangsaan :
Johan
Naib Johan
Ketiga

0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
2
1
2
2
4.Peningkatan
penyertaan murid
dalam aktiviti
kokurikulum.
% Kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum
98
99
100
100
100
% Pelajar Yang Mendapat gred A dalam CGPA.
8
10
12
14
16
% Pelajar Yang Mendapat gred B dalam CGPA.
36
40
44
50
55


1.8.3 HAL EHWAL MURID

Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Hal Ehwal Murid

Pengurusan HEM masih belum mantap

Pemantapan kualiti pengurusan HEM

1. Peningkatan tahap
disiplin pelajar
% kes disiplin &salahlaku berat
0.3
0.2
0.1
0.1
% kes disiplin &salahlaku
sederhana
2.0
1.5
1.0
0.5
0.1
% kes disiplin &salahlaku
ringan
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
2. Pemantapan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling
Peratus pelaksanaan aktiviti berdasarkan program yang dirancang
90
94
96
98
100
Peratus yang menggunakan perkhidmatan :
I . Pelajar
ii. Staf
iii. Ibubapa


80
7
5


90
30
10


100
30
20


100
40
30


100
40
50
Peratus pelaksanaan tugas kaunselor (Berdasarkan 26 bidang tugas yang ditetapkan)
98
100
100
100
100
3. Pemantapan
pengurusan SPBT
% Skor berasaskan instrumen bilik BOSS
-
-
-
-
-
Bilangan semakan status buku
1
1
1
1
1
Menggunakan Aplikasi Sisteksdan eMateks(%)
90
100
100
100
100
Bilangan Operasi pemeriksaan buku teks
2
3
3
3
4
4. Peningkatan
kecekapan
pengurusan
kebajikan
pelajar
Bilangan hari memproses
permohonan biasiswa dan bantuan
7 hari
6 hari
5 hari
5 hari
4 hari
Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
20125. Peningkatan kualiti
perkhidmatan kantin
sekolah
Gred penarafan kualiti kantin berdasarkan standard Jabatan Kesihatan
B
B
A
A
A
Bilangan aduan dalam setiap enam bulan
3
2
1
0
0
6. Peningkatan keceriaan kelas
yang kondusif
Peratus kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan
83
90
95
100
100
Bilangan kes kemalangan dalam kelas
1
0
0
0
0
7. Peningkatan kecekapan
pengurusan
kesihatan
pelajar

Peratus kekerapan pelajar mendapatkan rawatan di klinik kesihatan (bilangan kali setahun)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
Skor berasaskan instrumen Bilik Rawatan
-
-
-
-
-


1.8.4 PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN

Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Pengurusan Pejabat dan Kewangan

Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagi
Peningkatan kecekapan pengurusan pejabat.
1. Peningkatan
kualiti perkhidmatan
kaunter
Bilangan aduan pelanggan
3
2
0
0
0
Peratus kepuasan staf
60
75
85
95
100
Peratus kepuasan pelajar
65
75
85
95
100
Tempoh menunggu untuk mendapat perkhidmatan
10 min
5
min
5
Min
5
min
5
Min
2.Peningkatan
keberkesanan
pengurusan fail

Tempoh mengesan fail
10 min
5 min.
5 min.
4 min.
3 min.
Tempoh kemasukan surat ke dalam fail berkenaan
2 hari
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
Jangka masa surat diedar untuk tindakan
2 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya
Peningkatan kualiti pengurusan kewangan
1. Memastikan semua
pembelian
mematuhi peraturan

Bilangan ketidakpatuhan

3
1
1
0
0
2. Mempercepatkan
pembayaran
Bilangan hari
14
10
7
7
7
3. Mengurangkan
tempoh pembayaran
balik perbelanjaan
runcit.
Bilangan hari bekerja
7
5
4
3
2
4. Memastikan tiada
audit berteguran
Bilangan Audit Berteguran
0
0
0
0
0


1.8.5 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL


Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal

Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal
masih belum memuaskan

Peningkatan kualiti pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal sekolah bagi mewujudkan iklim sekolah yang konduksif
1.Peningkatan kawasan
bertema ilmu dan
kawasan
bermaklumat untuk
pelajar
Bilangan taman bertema ilmu yang ada di kawasan sekolah dan asrama
1
2
4
6
7
Kekerapan penyelenggaraan setahun
3
6
8
10
12
2. Peningkatan
kualiti pengurusan
penyelenggaraan
Bilangan kekerapan penyeliaan setahun
11
12
12
12
12
Bilangan aduan kerosakan
60
50
45
40
20
Kekerapan peralatan yang diselenggara
8
10
12
12
12
Kekerapan bangunan diselenggara
8
10
12
12
12
Purata masa diambil untuk tindakan(Bil. hari)
4
3
2
1
1
Bilangan tindakan diambil selepas aduan

60
50
45
40
203. Pemastian
kemudahan fizikal
selamat untuk
digunakan warga
sekolah
Bil kes kemalangan
3
1
0
0
0
Bilangan aduan
3
2
1
0
0
4. Peningkatan taraf
kemudahan
fizikal sekolah

Bilangan program yang berkaitan dengan keselamatan fizikal
2
3
4
4
4
Bilangan kemudahan yang dinaiktaraf
8
5
3
2
1
5. Peningkatan sistem
perhubungan
telekomunikasi di
seluruh kawasan
sekolah.

Bilangan sistem siaraya yang ada di sekolah
5
8
8
8
8
Bilangan bilik-bilik khas yang boleh dihubungi secara intercom
6
8
9
10
11

1.8.6 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Pengurusan dan Pembangunan
Sumber Manusia

Pengurusan dan pembangunan sumber manusia belum memuaskan
Pembangunan Modal Insan berkualiti

1. Peningkatan
Kompetensi staf
Peratus staf Melepasi tahap 80% SKPM.
100
100
100
100
100
Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT(85 % ke atas )
1.4
5
10
15
20
Peratus staf mengikuti kursus dalam perkhidmatan.( Sijil )
79.2
85
95
100
100
Bilangan guru yang menghasilkan inovasi.
2
3
5
7
10
2. Peningkatan
Komitmen staf
Indeks kepuasan staf(%)
83
85
90
93
95
3. Peningkatan tahap
pengetahuan

Skor pencerapan(%)
75
78
80
85
90


1.8.7 PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR


Bidang
Isu Strategik
KRA
Objektif
KPI
Sasaran
TOV
2009
2010
2011
2012
Pengurusan Perhubungan Luar
Jalinan hubungan dan kerjasamapihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi
Mewujudkan perkongsian pintar antara pihak sekolah dengan komuniti luar
1. Meningkatkan lagi
hubungan pihak
sekolah dengan ibu
bapa pelajar
Peratus kehadiran ibubapa dalam setiap aktiviti yang dianjurkan
30
42
54
66
78
Jumlah jam khidmat sukarela dalam seminggu
1
2
2
3
3
2. Menjalinkan
kerjasama dengan
pihak luar

Bilangan Agensi
5
5
5
6
7
Kekerapan khidmat sukareladalam setahun
3
4
5
5
6
3. Meningkatkan
hubungan serta
kerjasama dengan
institusi pendidikan
tinggi dalam negara

Bilangan institusi
3
3
3
3
3

1.9 FASA 5 : STRATEGI, TAKTIK DAN OPERASI


1.9.1 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN COWS MATRIKS BAGI KURIKULUM [ dilampirkan]

DALAMAN
LUARANKEKUATAN
S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah
S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun.
S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM
S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan
sekolah dalam kalangan warga sekolah
memuaskan
S5 Budaya membaca dalam kalangan murid
memuaskan
S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang
S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian
Tindakan

KELEMAHAN
W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu
(Guru-guru sering berkursus atau terlibat
dengan program di luar sekolah di peringkat
PPD,JPNS dan KPM )
W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih
rendah
W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut
opsyen
W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada
pengajaran guru
W5 Motivasi murid rendah

PELUANG
O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong
program peningkatan kurikulum
O2 Kemudahan mengakses maklumat peperiksaan
terdapat di laman Web Kementerian dan
Jabatan
O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran
Kementerian dan Jabatan

S-O

S1 : S3 + S6 + S7+W2+O1
Program Bestari Ting 3 dan 5dengan sokongan PIBG

S2 : S1+S2+W5+O1+O2
Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajardengan sokongan komuniti setempat

S3 : S6+S7+W3+W4+C1+O2+O3
Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices

W - O

S4 : W3+O2+O3
Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan

S5 : W1+C3+S5+O2
Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran
CABARAN
C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan
Sekolah
C2 Masalah pengangkutan pergi dan balik sekolah
(Menggangu perjalanan kelas bimbingan)
C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan
C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat
menghadirkan diri dalam aktiviti
sekolah/mesyuarat PIBG
C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa
terhadap pencapaian akademik murid masih
rendah


S - C

S6: S1+S6+S7+O1+C1
Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik

S7 :S6+S7+O1+O2+C3
Pebelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM
W - C

S8 : W5 +O1+C4
Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

S9: W2+O1+C5
Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah


1.9.2 PEMILIHAN STRATEGI

Jenis Strategi
Strategi-Strategi Yang Telah Dijana
SO
S3 + S6 + S7+W2+O1

S1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5
dengan sokongan PIBG

S2 - Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat

S3 - Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices

WO
S4 - Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan

S5 - Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran

SC
S6 - Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik

S7- Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM

WC
S8 - Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

S9 - Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.3 TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS‘COWS deduction rearrange and group’
‘Broad area or strategy’
1


2
Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG

Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat

1. Membangunkan motivasi dan kemahiran belajar murid


3
4
6
Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices
Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan
Kepelbagaian teknik P& P supaya pengajaran lebih menarik

2.memperkasakan kualiti guru

5
7
Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran
Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM

3.membangun kemahiran pembelajaran kendiri
8

9
Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

4.mewujudkankan jalinan strategik dengan pihak komuniti dalam program sekolah

1.9.4 ANALISA PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan Skala Likert

1 –Amat Rendah 2– Rendah 3 – Sederhana 4 – Tinggi 5 – Amat Tinggi

Bil
Kriteria Pemilihan
Strategi 1
Strategi 2
Strategi 3
Strategi 4
1
Tahap kesukaran proses kerja
1
1
1
3
2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
5
5
5
4
3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat
3
1
1
4
4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan
4
4
3
4
5
Andaian keupayaan mengatasi halangan
5
4
3
4
6
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi
5
5
4
5
7
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
5
5
4
3
8
Rekod keberkesanan yang lepas
4
5
3
3
9
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
4
5
4
3
Jumlah Skor
36
35
28
33
Keputusan
1
2
4
3
Ulasan
Strategi 1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif


1.9.5 SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


STRATEGI
KEDUDUKAN KEUTAMAAN
1
Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid menggunakan kepakaran dalaman dengan
sokongan PIBG
2
Pengajaran berkualiti guru menggunakankepakaran dalaman dan luar sekolah
3
Menganjurkan Program Hari Pengiktirafan dan Program Mari Cemerlangkan Sekolah bersama
PIBG
4
Pembelajaran kendiri menggunakan Modul dan CDROM


TOWS/COWS BIDANG : (3) KOKURIKULUM


Dalaman
Luaran
KEKUATAN
S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti
rasmi pertandingan
S2 Kemudahan prasarana mencukupi
S3 96.7% guru siswazah terlatih
S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan
S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil
kejurulatihan
S6 Ada padang dan gelanggang yang baik
S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan
Beruniform menghadiri kursus pengurusan
pasukan beruniform masing-masing
S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi
acara sukan tertentu.
S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum
tersurat dengan jelas
S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan
kokurikulum memuaskan
S11 Mempunyai buku pengurusan untuk
mengendalikan aktiviti Kokurikulum.
KELEMAHAN
W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang
W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluas- luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi.
W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf
W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja
W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum
W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik.
W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri.
W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama.
W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah.
W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

PELUANG
O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar
O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan anjuran swasta
O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO
O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang
O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA


S-O
S1+S2+S6+O1+O2
Meningkatkan minat pelajar untuk menyertai pertandingan dengan adanya kemudahan prasarana mencukupi dan jurulatih.

S8+S9+S10+O2+O3+O5
Meningkatkan kesedaran pelajar kepentingan melibatkan diri dalam kokurikulum dan pertandingan dengan bantuan NGO dan PIBG.WO
W1+W7+O1+O3+O4
Meningkatkan komitmen guru dengan bantuan jurulatih, Badan Kerajaan dan PIBG.

W9+W10+O1+O2+O5
Memastikan pelajar bermotivasi untuk menyertai pertandingan.


CABARAN
C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan
C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah
C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.
C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan berturutan

SC
S8+S10+C2
Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dengan mempunyai barisan pelapis.

WC
W1+W6+C4+O1+O4
Meningkatkan kemahiran guru untuk melatih pelajar dengan bantuan jurulatih dan sumbangan PIBG


TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

Bil
TOWS deduction rearrange and group
Broad area or strategy
1
3
7
Aktiviti kokurikulum secara berterusan
Pemilihan bakat secara berterusan.
Seorang pelajar satu permainan

1.Menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

2
4
6
Mengunakan jurulatih luar untuk aktiviti kokurikulum secara berfokus
Bantuan luar untuk menambah kemudahan sukan
Program meningkatkan kemahiran mengurus bagi guru

2.Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopentensi guru.

5
Program penerangan kepada pelajar, ibubapa dan komuniti kepentingan aktiviti sukan dan permainan

3.Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khas

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah
2 - Rendah
3 - Sederhana
4 - Tinggi
5 - Amat tinggi
Bil
Kriteria Pemilihan
Strategi 1
Strategi 2
Strategi 3
1
Tahap kesukaran proses kerja
3
3
5
2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
5
4
3
3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat
5
4
3
4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan
5
4
5
5
Andaian keupayaan mengatasi halangan
4
3
5
6
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi
4
5
3
7
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
5
4
3
8
Rekod keberkesanan yang lepas
3
5
4
9
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
4
5
3
Jumlah Skor
38
37
34
Keputusan
1
2
3
Ulasan
Strategi 1menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1
ST 1-Menggalakkan penyertaan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum

2
ST 2- Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopetensi guru

3
ST 3-Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khasANALISIS SWOT
KEKUATAN
K1.Kerja berpasukan dalam organisasi
K2.Komitmen guru yang tinggi terhadap kecemerla-
ngan akademik pelajar.
K3.Suasana persekitaran yang selesa
K4.Mempunyai kemudahan makmal sains,
perpustakaan,Pusat Sumber,Makmal Komputer,
bengkel dan bilik sakit yang memuaskan
K5.Padang sekolah yang luas dan dipertingkatkan
untuk dijadikan mini stadium
K6.Imej sekolah yang baik
K7.Pengurusan dan perekodan sumber kewangan
adalah sistematik.
K8.96 % guru lepasan ijazah
K9.Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah
dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang
dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum.
K10.Suasana pembelajaran dibilik darjah agak
Kondusif.
K11.Suasana bekerja berpasukan menyeronokkan
kakitangan sekolah
K12.Latihan dan pembangunan sumber manusia
dilaksanakan secara berperingkat
K13.Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel
KELEMAHAN
W1.60% murid masih bermotivasi rendah
W2.Sistem pengurusan fail yang perlu dipertingkat
W3.Penempatan guru tidak mengikut keperluan opsyen
W4.Masih terdapat kelas kurang kondusif dari segikelengkapan perabot dan
kemudahan.
W5.Keceriaan dan kebersihan masih kurang menjadi
amalan pelajar.
W6.7% pelajar lemah dalam penguasaan 3 M
W7.Masalah bekalan air di sekolah sering terputus
W8 Self-esteem murid rendah
W9.Pekerja swasta yang kurang berkesan
W10 Tandas tidak digunakan dengan baik
W11.Sebahagian besar murid tidak mampu untuk
memiliki bahan rujukan pembelajaran
W12.Penglibatan murid dalam kegiatan ko kurikulum
kurang menggalakkan
W13.Sumber kewangan sekolah adalah terhad kepada
peruntukan yang ditetapkan Kementerian
Pelajaran Malaysia.
W14.40% pelajar menengah rendah mempunyai sikap
sambil lewa dalam menyiapkan tugasan
W15.Sebarang kelemahan atau kesalahan kecil
kerap diperbesarkan oleh segelintir staff
W16.Guru kurang komited dalam ko kurikulum
W17.Tekanan kepada pihak pengurusan dan guru
kerana kedudukan sekolah sebagai Sekolah
Sukan Negeri.
W18.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap
hari atau tidak hadir sekolah.
W19 Ibubapa sibuk dengan pekerjaan dan tiada masa dengan aktiviti sekolah
PELUANG
O1.Penglibatan bekas pelajar dalam aktiviti
Ko kurikulum seperti perkhemahan Agung
O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara
pemimpin komuniti setempat dengan sekolah
O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk
menangani isu-isu disiplin dan keselamatan
disekolah.
O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri
dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah.
O5.Mempunyai YDP PIBG yang komited dengan
program-program yamg dilaksanakan oleh pihak
Sekolah
O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan
kecemerlangan akademik pelajar.
CABARAN
T1.Berhampiran dengan kawasan Bandar
T2.Kawalan keselamatan sekolah masih kurang
memuaskan
T3.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat
sokongan padu daripada ibu bapa
T4.Kedudukan dewan sekolah diluar kawasan sekolah
agak jauh.
T5.Laluan jalan ke sekolah agak sibuk memandangkan
kawasan tersebut mempunyai empat buah sekolah
menengah dan dua buah sekolah rendah.
T6.Pertukaran guru agak kerap dan jarang menepati
keperluan sekolah.
T7.Penglibatan pelajar sukan dalam latihan dan
pertandingan menjejaskan pembelajaran di bilik
darjah.
T8.Ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak ke-
arah kecemerlangan akademik.


PELAN STRATEGIK

Misi: Melahirkan modal insan yang berketrampilan melalui pendidikan berkualiti
Visi: Pelajar berakhlak mulia generasi gemilang
Isu strategik: Jalinkan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi
KRA: Mewujudkan perkongsian pintar di antara pihak sekolah dengan komuniti luar

Objektif
Petunjuk Prestasi Utama
(KPI)
Sasaran


Inisiatif
TOV
2010
2011
2012
2013
2014
.1. Meningkatkan tahap disiplin dan sahsiah murid
% kes disiplin dan salahlaku berat
5
4
3
0
0
0
S1- Meningkatkan kesedaran murid dan
ibu bapa
· MMengadakan program peningkatan disiplin murid
· MMeningkatkan motivasi dan jati diri murid
Melaksanakan program keibubapaan
% kes disiplin dan salahlaku sederhana
15
12
10
7
5
3
% kes disiplin dan salahlaku ringan
30
25
20
15
10

Bilangan Laporan polis mengenai salah laku murid
5
0
0
0
0

0
2. Meningkatkan perkhidmatan Bimbangan dan Kaunseling
% kepuasan murid dalam program yang dilaksanakan
80
90
95
100
100100

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain
· MMenggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid


% peratus klien yang menggunakan khidmat bimbingan dan kaunseling
80
90
95
100
100100

S3- Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin
Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.


% penurunan salah laku murid
80
90
95
100
100

100
3. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kantin

Skor gred penarapan kualiti kantin mengikut standard jabatan kesihatan
B
A
A
A
A

A

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

Bilangan kes keracunan makanan
3
0
0
0
0

0

4. Meningkatkan kualiti pengurusan SPBT
% Skor berdasarkan instrumen penarapan bilik BOSS
85
90
95
100
100
100
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

Penarapan bilik BOS di peringkat daerah ( berdasarkan Bintang)
3
4
5
5
5

5
ANALISIS TOWS MATRIKS : BIDANG HAL EHWAL MURID
DALAMAN

LUARAN


KEKUATAN (S)
S1.Kerja berpasukan dalam organisasi
S2.Imej sekolah yang baik
S3.Sekolah mendapat bantuan KPM seperti
KWAPM, SPBT,dan BKP
S4-Program SSDM memudahkan guru
disiplin mengesan rekod salah laku murid
S5-Disiplin sekolah masih terkawal
S6-Pengurusan biasiswa yang baik
S7-Kawasan persekitaran yang kondusif .
K8.Sekolah Berjaya menggondol berbagai
anugerah dan penghargaan bagi
pencapaian cemerlang dalam bidang
akademik, disiplin dan kokurikulum.
S9 Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel
KELEMAHAN (W)
W1.60% murid tidakmencapai tahap yang
ditetapkan.
W2.Terdapat 10% murid yang tidak mematuhi
peraturan sekolah
W3.Keceriaan dan kebersihan boleh
dipertingkatkan
W4 Kemudahan asas tidak mencukupi
W5 Self-esteem murid rendah
W6.Terdapat jawatankuasa yang masih
belum mantap dalam pengurusan HEM
W7- Tandas tidak digunakan dengan baik
W8.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah
setiap hari atau tidak hadir sekolah.
W9-Pengawas kurang cekap dalam
menjalankan tugas
W10-Aktiviti pengukuhan disiplin kurang
berkesan
W11-Kesalahan yang berulang oleh murid
yang sama
PELUANG (O)
O1-Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah

O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah
O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah.
O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah.
O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar.
O7-Ibubapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah diisplin
O8-Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah membatu dalam proses pengurusan HEM

S1+S5+W1+W2+O6+O7+C1
1.Mengadakan program peningkatan disiplin murid

S3+S5+C1+C2+C3+O2+O3+O6+W8+W10
2.Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid

S3+S5+O4+O8+C5+W5+W9
3.Mengadakan program pemantapan kerohanian

W1+W2+W5+S2+S5+O1+O6
4.Meningkatkan motivasi dan jati diri murid


W6+W10+W11+O1+O4+O6
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplinCABARAN (C)
C1.Berhampiran dengan kawasan Bandar
C2-Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah
C3-Wujud cyber café berdekatan kawasan sekolah
C5.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa
C6-Segelintir wars bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid.
C7-Penyalahgunaan telefon bimbit di kalngan pelajar

S1+S5+S9+C2+C5+C6
6. Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan
bimbngan dan kaunseling.


W3+W4+W7+C5+C6+C7
7. Melaksanakan program keibubapaanTOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS


TOWS deduction rearrange and group
Broad area or strategy
1
4
7
Mengadakan program peningkatan disiplin murid
Meningkatkan motivasi dan jati diri murid
Melaksanakan program keibubapaan

1.Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa

2.
Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid


2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain
5.
6
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin
Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.
4.Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah 2 - Rendah
3 - Sederhana 4 - Tinggi
5 - Amat tinggi

Bil
Kriteria Pemilihan
Strategi 1
Strategi 2
Strategi 3


1
Tahap kesukaran proses kerja
3
3
2


2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
3
4
3


3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat
3
4
1


4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan
3
5
2


5
Andaian keupayaan mengatasi halangan
3
4
3


6
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi
3
3
4


7
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
3
3
2


8
Rekod keberkesanan yang lepas
2
3
3


9
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
2
4
4


Jumlah Skor
25
33
24


Keputusan
2
1
3Ulasan
Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif13. SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1

ST1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa

2

ST2 - Kerjasama sekolah dengan agensi lain

3

ST3 - .Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.PELAN TAKTIKAL HEM

Strategi 1

Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa
Program-program sahsiah dan disiplin
Bil
Pelan Taktikal
Pelaksana/ Tanggungjawab
Tempoh
Anggaran
Kos
Output/outcomes
KPI
Sasaran
Pelan kontigensi
01.
1. Mesyuarat
J/kuasa
Permufakatan
Sekolah

PK HEM
Jan, April, Julai, Okt

AJK tahu peranan, tugasan, perkembangan terkini
% kehadiran guru

% guru faham
peranan
100%

100%

2. Rondaan
kawasan sekolah

PK HEM

Jan-Nov

Pelajar tidak merayau-rayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas.
% pelajar merayau-rayau di kawasan sekolah
% ponteng menurun.
0%


0%


3. Buku Kawalan
Kelas

PK HEM

Jan-Nov

Pelajar tidak ponteng kelas
% pelajar ponteng
0%

4. Spot Check di
kelas


PK HEM

Jan-Nov

Pelajar tidak membawa barang larangan ke sekolah dan tiada kes vandalisme.
% kes Vandalisme
% kes kecurian menurun.
0%
0%

5. Kad Disiplin

PK HEM

Jan-Nov
RM100
Mudah mengesan pelajar yang bermasalah untuk tindakan susulan.
% pemegang kad

Bilangan tempoh mengesan
100%

2 jam

6. Ceramah PDRM

AJK Unit Bimbingan Kaunseling
Mac, Julai
RM200
Kesedaran tentang pentingnya disiplin meningkat
% pelajar yang cemerlang sahsiah.
100%
PELAN OPERASI


Nama Program : Program peningkatan sahsiah dan disiplin
KRA : Meningkatkan tahap pengurusan bidang HEM
Objektif : Meningkatkan disiplin, sahsiah dan budi bahasa pelajar
Tempoh : Januari - November
Sasaran : Pelajar
Kos :

Langkah
Proses Kerja
Tanggungjawab
KPI
Sasaran
Status/Pelan Kontigensi
1

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Aggihan tugas
Pengetua
GPK HEM
Bilangan Mesyuarat
1 kali/program
Aggihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang dilantik
2

Taklimat kepada pelajar
Kaunselor
Bilangan Taklimat
% Bilangan hadir
1 kali
100%
Edarkan surat pemberitahuan
3
Surat jemputan kepada penceramah jemputan/luar
Kaunselor

tempoh masa
1 minggu

4

Penyediaan bahan
Jawatankuasa kerja
tempoh masa
1 minggu sebelum program

5
Penyediaan tempat dan peralatan
Jawatankuasa kerja
tempoh masa
1 hari sebelum program

6
Pelaksanaan Program

Jawatankuasa Pelaksana

tempoh masa
2 jam/program


7
Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem
Setiausaha
Kaunselor
Bilangan penilaian
(pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa
1 kali

1 hariNo comments:

Post a Comment